Ulike typer jakt

I Norge kan man jakte på mange arter, både fugler, småvilt og storvilt. Jaktsesongen for hver art varierer, og det er også ulike regler for hvordan jakten skal bedrives. Dette må man selvsagt informere seg om før man begynner med jakt. Jakt skal skje på forsvarlig måte, slik at man ikke utsetter dyrene for lidelse, eller truer bestanden. Rypejakt er kanskje den mest kjente formen for fuglejakt, men ettersom rypebestanden er lav, har mange oppdaget andre jaktformer, som gåsejakt.

Småvilt inkluderer ekorn, mår, hare, rødrev, bever og grevling. Det jaktes også på andre arter, og arter som er uønsket i norsk natur kan jaktes på hele året. Storviltjakt er hovedsakelig jakt på større hjortedyr. Det jaktes både på rådyr, elg, villrein og hjort i Norge. Av og til drives det også jakt på bjørn, ulv og andre større rovdyr, dersom det er gitt fellingstillatelse for disse dyrene.